Uzaklarda Neler Ögreniyoruz?

Posted By on January 7, 2014 in yazılar |

Uzaklarda Neler Ögreniyoruz?

Eğitim elbette her alanda önemlidir, ancak müzik eğitimi – ideal durumda – çok erken yaşta başlar ve müzisyen adayının belirli bir mesleki olgunluğa erişinceye dek adeta “yoğurulması gerekliliği” sebebiyle oldukça uzun bir süre alır. Bu nedenle müzik eğitiminin diğer eğitim süreçlerinden daha komplike ve sancılı geçtiğini söyleyebiliriz.

Tam da bu sebeple müzik eğitiminde ve özellikle de konservatuvarlarımızın ders programlarındaki planlamalarda Batı’yı örnek almamız gerektiğine inancım tam, zira bunu Türkiye’de eğitim almış olduğum iki ayrı konservatuvardaki deneyimlerim sonrasında yurt dışına gittiğimde bizzat yasayarak tecrübe etmiş bulunuyorum. Bu sebeple de sizlere halen eğitimime devam ettiğim Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nin (Avusturya) bazı enstitülerinden derlediğim ilginç dersleri ve içeriklerini tanıtmak istiyorum.

Aşağıda okuyacağınız dersler müzikoloji, kompozisyon, müzik teorisi, orkestra şefliği, pedagoji, eski müzik ve icra stili, etnomüzikoloji ve elektronik müzik enstitülerinde okutulmakta olan derslerdir. Bu derslerin büyük çoğunluğu bütün bölümler için geçerlidir; tek farklılık, derslerin bazı bölümler için zorunlu, diğer bölümler için seçmeli olarak öğrencilere sunulmasıdır. Buradaki temel mantık, bütün bölümlerde okuyan öğrencilerin mümkün olduğunca çok konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasına imkan vermektir.

Sistematik Müzikolojiye Giriş: Sistematik müzikoloji, birden fazla disiplinin (müzik psikolojisi, müzik bilişimi, müzikal akustik, müzik fizyolojisi, müzik felsefesi ve müzik sosyolojisi) toplandığı bir alandır; bütün bu alt disiplinlerde müzikle ilgili spesifik performanslardan, kompozisyonlardan, stillerden, geleneklerden ve kültürlerden bağımsız olarak bazı genel sorular sorulmaktadır: Müzik nedir ve nasıl oluşmuştur? İnsanları müzik yapmaya motive eden şey nedir? Müzikal davranış nedir? Müzikal anlam nedir ve bu anlam tınılar ve hareketler üzerinden nasıl iletişim haline getirilebilir?

Geçtiğimiz 20-30 yılda teknolojideki ve bilimsel standartlardaki gelişme, bu alandaki ağırlığı ampirik araştırmalara yöneltmiştir. Epistemolojik ve metodolojik temeller şu ana disiplinler tarafından sunulmaktadır: Psikoloji, Bilişim, Fizik, Fizyoloji, Felsefe, Sosyoloji.

Kaynağa Yönelik Müzikolojik Çalışma Yöntemleri: Müzikolojik çalışma mefhumuna giriş, sadece müzikologlar için değil, aynı zamanda icracı müzisyenler için de birçok soru ortaya çıkarmaktadır; bu soruların cevapları için de derinlemesine bilimsel çalışma gerekmektedir. Mesela bu, bir enstrümanın eski dönemlerdeki çalış stili, partitürdeki çok da açık olmayan bir pasajın aydınlatılması veya belirli bir eseri daha iyi anlamak için biyografik bir arka plan araştırması olabilir. Ortaya çıkan sorunlar ve bunların peşinden giderken sorduğumuz sorular elbette heyecan verici olabilir, ama bunların bir çözüme kavuşması genellikle çok yorucudur. Bu problemler doğru bir teknik ile çok daha basit, efektif ve dolayısıyla çok daha motive edici bir şekilde çözüme kavuşturulabilir. Bu ders tam da bu amaca yönelik temel çalışma metotları ve yardımcı kaynaklarla ilgili bilgi verme amacını taşır. Öğrenci bu çalışma metotlarını ve sistemi öğrenir, ardından kendi çalışma becerisi ile sentezler. Yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan sonuçlar da bilimsel olarak kullanılır.

Müzik Üzerine Yazmak: “Düşünceden kâğıda…” Müzik üzerine çarpıcı yazılar yazmak kompleks bir iştir: Kendi düşüncelerini başkalarının da açıklıkla anlayabileceği bir dille formüle etmek ve bunu yaparken, klişeleri tekrar etmeden ya da kendini sübjektif yapılarda kaybetmeden, salt düşünme ve yazma mefhumu ile yoğun bir şekilde uğraşmak hiç de kolay değildir. Bu seminerin teorik kısmı, yazı türlerini ve stillerini anlatır. Katılımcılar, metin anlatımı, metin seçimi, metin yazımı ve formülasyonu ile ilgili genel teknikleri kullanarak, müzikal örnekleri ve diğer materyalleri oluştururlar. Bu teorik kısmı takiben hem serbestçe seçilmiş teorik konular üzerine kısa metinler yazarlar, hem de bazı konser kitapçıkları için notlar düzenlerler. Amaç, katılımcıların müzik üzerine kendi metinlerini yazmalarını sağlamak ve teorik soruları çok daha detaylı şekilde formüle/ifade etme ve çözme yeteneklerini geliştirmektir. Ayrıca bir yandan kritik metin yazımı ile ilgili genel gereklilikler öğrenilirken, diğer taraftan müzik üzerine yazılmış bilimsel ve edebi metinler analiz edilir ve seminer katılımcılarının da yazdığı kısa metinlerle beraber hem bireysel şekilde hem de grup içerisinde değerlendirilirler.

Kompleksite: “Müzikal komplekslerin farklı konseptleri” Bu dersin amacı, son 50 yıllık müzik tarihi içerisindeki en tartışmalı konularından birini ve bu konu özelinde özellikle kompozisyon ve müzik teorisi arasındaki bağlantı noktalarında ortaya çıkan soru ve sorunları incelemektir. Kompleksite mefhumu, kompozisyon tekniği acısından veya algılama temelinde neyi ifade eder? Kompleksite ile “zor olma” durumu arasındaki fark nedir? Müzik neden kompleks durumları içerir? Pozitif anlaşılmış kompleksite, bestecilik açısından nasıl ele alınabilir?

Son Dönem Beethoven’dan Schönberg’e Kadar Sonat ve Senfoni:“Doruk, deformasyon ve çöküş” Sonat ve senfoni, özellikle Beethoven’ın son dönem eserlerinde ve ardından Schumann, Liszt ve Schönberg’de klasik anlamdaki “sonat allegro” formunun zirveye ulaştığı yapılardır. Bu bağlamda motif çalışmasının (“gelişen varyasyon” kavramı temelinde) radikalleşmesi de oldukça önemli bir konudur. Büyük formlar, 20. yüzyıl müziği içinde – özellikle tonalitenin terkedilmesi ve olumlu/olumlulaştırıcı müzikal mantığa karşı gelişen eleştirel pozisyon sebebiyle – ciddi bir krize girmiştir. Adorno, bu konuyu ”çöküşün mantığı” olarak ifade eder. Bu eğilim örneğin Webern’in eserlerinde çok somut bir hal almaktadır. Bu çöküş süreci, büyük senfonik eserlerde de çok farklı katmanlarda izlenebilir. Hatta ilk bakışta, büyük bir formal bütünlük içinde birbirine derinden bağlı ve beraber gelişen bir motif topluluğu olduğu düşünülse bile (mesela Schönberg’in ilk oda senfonisinde ya da Bruckner’de ve özellikle Mahler’de) aslında Beethoven’ın senfonik boyutu “süreksizlik” sınırına kadar götürülmüş ve hatta ötesine geçirilmiştir. Mesela Mahler’in 9. Senfonisi söz konusu olduğunda – ki müzikal modernitenin sembolüdür bu eser – sonat allegro formu, bir yorum şeması olarak tam anlamıyla yetersizdir… Bu dersin amacı, teorik düşünceyi ve analitik metotları, dönemsel sınırlamayı aşan problemlerle ilgili olarak kullanma becerisini kazanmak ve geliştirmektir.

Müziğin Kültürel ve Sosyal Tarihi: “Mahler’in müziği ışığında: Dünya, yaşam ve ölüm…” Mahler’in müziği, başka hiç bir bestecinin yaratılarında olmadığı kadar kültürümüzün merkezi fenomenlerini irdeler ve bu yüzden “yaşam dünyamızın tınlayan sismografı” olarak görülebilir. Bu dersin içerik ve amacı, geleneksel-tarihi veya klasik-filolojik aspektleri ortaya çıkartmaktan ziyade, sanatlar, tarih, politika, medya ve ekoloji arasındaki modern bağlantıları ortaya çıkartmak ve analiz etmektir. Stefaniensaal’de gerçekleşecek olan bir Mahler Senfoni performansını ziyaret etmek de bu dersin yapı taşlarından birisi olacaktır. Ana başlıklar: Sosyokültürel toplumsal çevre olarak Viyana Moderni, Doğa ve endüstri, Film gösterimi: Mahler – Ken Russel, Reformasyon ve din, Grotesk – üstü örten müzik, Naif ve santimantal, Décadence ve Fin de Siècle, Film performansı: Venedik’te Ölüm, Egzotizm ve küreselleşme, “Veda”ya veda.

Atonalite ve Dodekafoni’nin Ötesinde:“20. yüzyılın ilk yarısında müzikteki tonal anlayışlar” Bu ders, “1900’den sonra müzik” dersine bir alternatif oluşturmak için verilmektedir. 20. yüzyılın ilk 10 yılının sonlarına doğru, bir taraftan majör-minör tonalitesinin aşılması anlamında ciddi eğilimler söz konusu iken (örneğin İkinci Viyana Okulu, Scriabin, Stravinsky, Bartok), diğer taraftan birçok başka besteci de tonaliteye bağlılıklarını sürdürmüşlerdir (örneğin R. Strauss, Pfitzner, Schmidt, Sibelius, Delius, Respighi, Rachmaninov). Bu derste, öncelikle ikinci gruptaki bestecilerin eserleri incelenir ve her birinin 20. yüzyılın ilk yarısındaki müziktarihsel çerçeve içindeki spesifik konumları açığa çıkartılır.

Psikoloji: Bu derste psikoloji ve pedagoji ile ilgili temel sorular ile, tarihi arka plan ve aktüel bilimsel araştırmalar ele alınır. Konu başlıkları: Öğrenme ve hafıza, Bilinç ve emosyonlar, Kişilik, motivasyonun kaynakları, müzik yapan çocuk ve gençlerin üzerindeki toplumsal etkiler. Amaç bir taraftan temel bilgileri vermek ve bunları derinleştirmek, diğer taraftan da derste öğretilen psikolojik ve pedagojik teorilerin pratikte faydalı bir şekilde uygulanmasıdır.

Emprovizasyon – Doğaçlama: Amaç, bir açıdan orta çağdan bu yana doğaçlama tarihi ile ilgili genel bir bakış sağlamak, diğer taraftan da öğrencinin kendi doğaçlama kabiliyetinin gelişmesini ve kendi konseptini ortaya çıkarmasını sağlayarak özeleştirel bir tavır edinmesi üzerine çalışmalar yapmaktır. Katılımcı bu derste hem kendi enstrümanı ile, hem de sesle, hareketle ve hatta müzik tiyatrosu formuna kadar genişleyen bir süreç içerisinde tek başına ve grupla beraber yer alır. Bu sayede spontane olmanın farklı etkilerini görmek, çeşitli müzikal iletişim durumlarında serbest çalma becerisini kazanmak ve hata yapma korkusundan kurtulmak üzerine derinlikle çalışılmış olur.

Vücüt Çalışması: Bu derste fonksiyon jimnastiği ve koordinasyon öğretisi ele alınır. Amaç, vücuttaki fonksiyonel bağlantıları bilinçli bir şekilde öğrenmek, nefes, duruş ve hareket arasındaki bağlantıyı çeşitli çalışmalarla güçlendirmek, ayrıca ortaya çıkan birtakım fiziksel problemlerin çözümlerinin bulunmasıdır. Vücut bilinci, algılama çalışmaları, rahatlama çalışmaları, – özellikle sırt bölgesi için – kasların uzatılması ve güçlendirilmesi, kişisel vücut dili analizi, yürüyüş, maksimal hareket serbestliği için minimal zahmet, yoga, gyrokinesis ve Alexander tekniği çalışmaları yapılır.

Mental Çalışma: Bu derste öğrencinin kaynağa yönelik bir şekilde, bilincinin ve kendine güvenin güçlendirilmesi hedeflenir. Ana başlıklar: Stresle mücadele, Bir “güç” olarak gerilim, Nefes ve kas gevşetme teknikleri, Aktif imgeleme, Oyunculuk, Vücut aracılığı ile ifade imkânları, Kendini ve çevreyi algılama, Kreatif medya aracılığı ile bütün duyuların aktive edilmesi ve güven kazanımı.

Tarihteki ve Günümüzdeki Çalma Stilleri: Bu derste bir taraftan tarihi çalma stilleri ve bunların anlam ve önemi üzerine temel bilgiler verilirken, diğer taraftan da tarihi müzik kaynaklarının nasıl okunması ve anlaşılması gerektiği konusunda temel bilgiler detaylı şekilde incelenir ve irdelenir (örneğin tempo, orkestralama, süsleme, artikülasyon, vibrato vs.). Bu dersin amacı, katılımcıları tarihi kaynakların ve “usulüne uygun” yorumların bilincine vardırmaktır.

Eski Müzik Teorisi ve Pratiği – Sürekli Bas Çalımı: Bu dersin içeriği, 17. ve 18. yüzyıl kaynakları temelinde sürekli bas çalımının temelleri ve pratikteki uygulamalarıdır. Ayrıca tarihi kaynaklı çalma stili, farklı stillerde ve enstrümanlardaki örnekleri, süsleme sistemi ve tarihi akort sistemleri detaylı şekilde öğrenilir ve öğrencilere uygulatılır.

Enstrüman Bilgisi ve Akustik: Bu derste akustik ve ses-yankı kavramları, titreşim yükseklikleri-algılama yükseklikleri (titreşim kavramı-frekans ve ses yüksekliği-volüm yüksekliği, titreşim formu-tını rengi), tını ve tını spektrumu, sesin yayılması, ses gücünün ölçü birimleri, müzik enstrümanlarının temel formları (idiophone, membranophone, chordophone, aeorophone, elektrophone), ses dizileri, oda akustiği ve insan duyusu konuları derinlemesine incelenir.

Elektronik Tını Üretimi ve Müzik Teknolojisi: Elektronik müziğin oluşumu, elektronik sinyaller ve jeneratörler, temel sentez metotları (AM-FM), dijital sinyal işlemesi ve sinyal sunumu, bilgisayarla beraber çalışma, montaj teknikleri, sampling, tını gerilimi teknikleri, karışım, kayıt ve sunum teknikleri hakkında bilgiler verilir. Dersin amacı, elektronik müzik metotlarının teknik ve müzikal şekilde öğrenimi ve elektro-akustik kompozisyonlar için tını üretme becerisinin kazanımıdır.

Bilgisayar İçin Audio ve Midi Software: Katılımcılar bu derste audio bilgisayarın önemli özelliklerini öğrenirler ve bir Desktop-PC’nin hardware’ini istenen fonksiyonlara uygun şekilde ayarlarlar. PC’nin amaçlanan şekilde çalışması için gereken farklı programlar bireysel ve grup dersleri içerisinde pratik örneklerle gösterilir ve bu pratikler sonucunda midi dosyalar için band-in-a-box yaratımı, magix music maker, audacity ve wavelab ve steinbergcubase- sx kullanımında hakimiyet sağlanır.

Dijital Yaklaşımlar ve Tını Analizi: Dijital tını işlenişi ile ilgili temel bilgilerin verilmesinden sonra, günümüzde kullanılan analiz metotları ve programları irdelenir. Pratik çalışmalarla bu bilgi derinleşecek ve örnek problemler de prova edilecektir. Amaç, müzik araştırmalarında bilgisayar destekli analiz metotlarının sunduğu imkânlar ve problemler üzerine fikir geliştirmektir.

Psikoakustik ve Müzik Bilinci: Müziğin yaşanması, müziğin ve notaların saf fiziksel tanımından oldukça farklıdır. Müzikal yapılar, emosyonlar ve refleksler, fiziksel sinyalin ya da partitürün parçaları değillerdir, bunlar sadece bizim algılayışımıza ve bilincimize aittirler. Müzikal psikoakustikte fiziksel ses parametreleri (frekans) ile bunlara uygun psikolojik parametreler (volüm yüksekliği, ses yüksekliği ve tını rengi) sistematik bir şekilde incelenmektedir. Bu geçerliliği kanıtlanmış araştırma paradigması, çok sayıda temel soruyu da beraberinde getirmektedir: Fiziksel dünya, olayların oluştuğu dünya ve enformasyon ile bilginin oluştuğu dünya, ne derece birbirlerinden bağımsız şekilde bulunmaktadırlar? Frekanslar ve oluşum zamanları, hangi ölçüde bir doğrulukla iç kulakta birbirlerinden ayrılırlar ve bu durumun melodik-armonik ve ritmik yapı üzerindeki sonuçları nelerdir? Bilindik melodiler, armoniler, motifler ve müzikal çizgi örnekleri nasıl tanınırlar? Müzik duyumu ve nota arasındaki ilişki nedir ve bu tarz ilişkiler psikoakustik içerisinde nasıl araştırılır? Batı dünyasındaki konsonant ve dissonant anlayışı, duyumun psikolojisi anlamında üniversal bilince ne derece tabidir? Müzik duyuşumuz ne derece fizyolojimize ve tecrübelerimize bağlıdır?

Müziğin ve Geleneksel Medyanın Dile Getirilişi: Müziği anlatmak, açıklamak ve değerlendirmek, sanat ve kültür sunumunun önemli görevlerinden birkaçı ve aynı zamanda da bir çok yeni meslek alanın temelidir. Bu seminerde spesifik mesleki yazının kalitesi ve müzikal objeye yaklaşımın çeşitli modelleri gösterilecek, somut örneklerle prova edilecektir. Yeni medyanın da (tartışma forumları, wikis) eklenmesiyle katılımcı bir öğrenim ve interaktif çalışma ortaya çıkacaktır.

Müzik Sektörü, Farklı İçeriklerin Birleşimi ve Medya Analizi: Gündelik hayattaki müzik analizi, müziğin genel ihtiyaçları karşılamak amacıyla üretilen ürünlerden biri olduğunu öngörür. Müziğin sosyal ve estetik yapısı da bu bağlamda oluşturulur. Popüler müzik için genel kabul gören noktalar, başka müzik türleri için de kullanılır. Estetik fenomenlerin ekonomik ve politik süreçler yoluyla şekillendirilmesini kabul eden ve sosyoestetik etki gücünün kişiselliğini kabul eden teorik modeller bu derste işlenir ve bunların ampirik doğrulamaları piyasa, kamuoyu ve medya araştırmalarının spesifik ampirik metotları eşliğinde tartışılır. Estetik davranışlar ve motivasyonları harekete geçirici duruşlar, sosyokültürel sistemin değişimi içinde anlaşılır hale gelirler. Katılımcılar bu dersi aldıklarında, elektronik medyayı ve müziği, aralarındaki kavram içi farklarla beraber anlayabilir hale geleceklerdir.

Müzikal Alanda Kadın ve Cinsiyet Araştırması – 1: Müzik tarihi ile ilgili yeni perspektifler, müzik besteleyen ve icra eden kadınların da etkilerinin araştırılmasıyla ortaya çıkmaktadır. 19. yüzyıldan günümüze dek kadın sanatçıların performansları, müzik tarihini belirleyen “ünlü” erkeklerin karşısına konulmaktadır. Bu derste içerik olarak sadece 19. yüzyıl müziğine değil, aynı zamanda sanatın diğer alanlarına, literatüre ve kültür bilimsel bağlantılara vurgu yapılarak, günümüzdeki sanatçıların yaşamları ile ilişkiler kurulacaktır.

Dersin amacı, müzik kültürünün cinsiyet spesifiğindeki fenomenlerinin incelenmesi ve bu sayede müzik hayatının çeşitli alanları ve araştırmalarının bu bağlamda önem kazanmasıdır. Bir bakıma günümüzde de hala aktif olan toplumsal hayatın mekanizmaları – ki bu mekanizmalar, cinsiyetlere üstlenecekleri rolleri günümüzde de halen belirlemektedirler – bu derste araştırılacak ve tartışılacak, çok daha geniş, günümüzün aktüel temalarına (mesela kadın-erkek eşitliği) çok daha uygun bir sanat anlayışı elde etme imkânları sağlanacaktır.

Müzikal Alanda Kadın ve Cinsiyet Araştırması – 2: “M…ZART….” (zart, Almancada yumuşak, narin anlamına gelmektedir) Mozart’ın sanatsal çevresi ve opera külliyatı bu dersin ana konusu olacaktır. Bu derste Mozart’ın çalıştığı kadın şarkıcılar incelenecek, ayrıca opera alanındaki eserlerinde bulunan erkek ve kadın rollerinin analizleri yapılacaktır.

Dünyadaki Seçilmiş Müzik Geleneklerine Giriş: Batı Afrika (Griots) müziği, Uganda saray müziği, Afrika pop müziği ve bunun geleneksel kökeni, Latin Amerika müziğinde Afrika elementleri, Kuzey ve Güney Hindistan’dan sanat müziği, islami mistiklerin Qawwali müziği, Orta Asya’da doğuşkanlarla yapılan ses sanatı, Java ve Bali’nin Gamelan müziği, Doğu Asya müzik tiyatrosu gibi çok çeşitli müzik gelenekleri, bu derste derinlemesine incelenir. Dersin amacı, dünyanın çeşitli müzik kültürlerinden ve etnomüzikolojik araştırma bölgelerinden alınmış örneklerin, metodik bir yöntemle incelenmesidir.

Müzik Antropolojisi: Eğer müzik, özellikle tanıdık olmayan, “yabancı” müzik, özüne uygun şekilde açıklanabilir ve anlaşılabilir olacaksa, bu çaba en başta “bütünsel bir bakışa” ihtiyaç duyar. Bu bakış, müziği kendi kültürel müzik teorisi ile beraber melodik, ritmik ve tınısal yapısıyla da açıklar. Somut kullanım ve fonksiyon bağlantıları ile beraber açıklığa kavuşan müzik sayesinde müzik antropolojisinin bu metodik konsepti öğrencilere verilir ve özellikle de yabancı müzik kültürlerinin anlaşılması desteklenir.

İklim Değişimi – Müzik ve Doğa: Hiç de “apokaliptik alarm” durumuna geçmeden rahatlıkla iddia edilebilir ki, insanlığın doğa ile olan ilişkisi şu anda en merkezi hayatta kalma sorunu haline gelmiştir. Eski kültürlerin kozmik tahminlerinden günümüzün ekolojik kabullerine kadar geçen süreç içinde batı sanat müziği, bir açıdan “kültürel hava durumunun tınlayan sismografı” şeklinde yorumlanabilir. Bu dersteki analizin ana noktalarından bir tanesi barok, klasik, romantik ve (post) modern doğa algılayışları arasındaki farklar olacaktır.

Bu meyanda felsefe ve literatür de haliyle önem kazanacaktır. Ana başlıklar: Güneş, Ay, Yıldızlar ve gökyüzü, Denizler, nehirler ve okyanuslar, Ateş ve şimşek, Ormanlar, vadiler, koylar ve körfezler, Hava akımları, rüzgârlar ve fırtınalar, Kokular ve kuş sesleri. Bu dersin amacı, öğrencilerin estetik algılayıştaki nüanslar için duyarlılaştırılmalarıdır. Bu anlamda müzik, kendisini çevreleyen yaşam alanı ile bağlantılı şekilde analiz edilir.

Müzikal Oluşumun Biçimlendirilmesi: “Kendi öğrendiğim ve tecrübe ettiğim şeyleri çocuklara da yaşatabilirim.”Bu derste yapılacaklar: Konsantrasyon arttırıcı çalışmalar, kişiyi kendi yarattığı korkulardan uzaklaştırma amacıyla sesi, vücudu ve enstrümanıyla doğaçlama yoluyla iletişim kurmaya yönlendiren oyunlar, hem müzikal ve hem de sosyal alanda kişinin kendi gücünün ve zaaflarının belirlenmesi, ritmik çalışmalar, kelime oyunları, hikâyeler yazılması ve bu hikâyelerin müzikle birleştirilmesi veya müzikle anlatılması, dinlemenin ve tepki vermenin öğrenilmesi, farklı enstrümanların denenmesi. Katılımcılardan beklenen de, kendi kendileriyle uğraşmaya hazır olmaları ve kendilerine sabır göstermeleri. Bu ders sayesinde katılımcılar bir taraftan müzikal materyal ile kendi başlarına uğraşabilmeyi öğrenirken, diğer taraftan da kendi faaliyetleri neticesinde müzikle ilgili yaratıcı sunumun pedagojik olarak hangi şekillerde ele alınabileceğini ve aktarılabileceğini görürler.

Müzikal Performans Araştırması: Müzikal icra yöntemleri ve bu yöntemlerin bölgesel/ kültürel varyasyonları ile ilgili araştırmalar, müzikolojinin ve etnomüzikolojinin geleneksel ve önemli bir yapı taşını oluşturmaktadırlar. Son yıllarda müzikal icra yöntemleri doğabilimsel ve sosyolojik açıdan araştırılırken, aynı zamanda müzik üniversitelerinde yeni “sanatsal” araştırma başlıkları geliştirilmekte ve desteklenmektedir. Psikolojik ve diğer sistematik araştırma metotları, uygulama alanlarını müzikal becerinin kişisel farkları ile ilgili sorularda veya sahne korkusu özelinde bulurlar. Özellikle müziği algılarken ve çalarken beyinde oluşan veri işlemesi, müzisyenlerin nasıl daha verimli çalışabilecekleri sorusu, müzikal sakatlanmaların oluşumu, tedavisi ve engellenmesi, ya da doğaçlama, deşifre, bellek, entonasyon ve ifade gücü konularındaki becerinin nasıl elde edilebileceği soruları, bu dersin konusudur. Bütün bu sözü edilen noktalar, sürekli şekilde ilgili enstrümanlarla ve sahne üzerindeki performans durumu ile beraber ortaya konmaktadır.

Bilimsel Çalışma Tekniğinin Temelleri: Bu ders, bilimsel çalışma tekniğinin temellerini öğretme amacını taşır. Birincil önemde ele alınan şey, bilimsel metinlerin alıntılanması ve özel literatürün arşivlenmesidir. Ayrıca katılımcılar, okulun kütüphanelerinde çalışmayı, neyin nasıl ve nerede yapıldığını öğreneceklerdir. Dersin amacı, kütüphanelerin kullanımını ve bilimsel çalışma tekniğinin ve de arşivlemenin temel bilgilerini öğretmek, ayrıca bilimsel çalışmanın ilerleyişi ve alıntılama mefhumu hakkında katılımcıları uzmanlaştırmaktır.

Müzik Okulu Sistemine Giriş: Bu derste, müzik okulu olgusunun genel eğitim sistemi içindeki pozisyonu ve fonksiyonu öğrenilir. Bunun yanında, farklı müzik okulu tiplerinin kurulumu, gelişimi ve yapıları, müzik okullarının toplumsal ve pedagojikfelsefi açıdan amaçları ve ödevleri, okul kanunlarına giriş, öğrenci performanslarının değerlendirilmesi, sınav sistemi, öğretmenlerin, öğrencilerin ve ebeveynlerin hakları ve sorumlulukları, diğer okullarla ve okul dışı kuruluşlarla kooperasyon modelleri ve yeni ders formları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. Bu dersin amacı, mezuniyetlerinden sonra müzik okullarında görev yapacak katılımcılara okullar ve organizasyonla ilgili pedagojik, ekonomik ve sosyal çerçeveyi öğretmektir.

Eser Sahibi ve Yayınevinin Hakları: Bu derste korunmalı eserler, eser sahibi hakları, eser kullanım hakları, eser sahibinin düşünsel üretiminin korunması, eser sahipliği kontratları, serbest eser kullanımı, eserlerin korunması ile ilgili sivil ve ceza hukukunun ayrıntıları ile icracı sanatçıların, prodüktörlerin, yayıncı kuruluşların, fotoğrafçıların vs. performans koruma hakları hakkında hukuki bilgiler verilir. Dersin amacı, Avusturya sınırları içerisinde ve uluslararası hukukta uygulamada olan koruma kanunlarının ve bu konudaki temel bilgilerin verilmesidir.

bitirirken…

Yukarıda okuduğunuz ders başlıkları, daha önce de belirttiğim gibi, bana kişisel olarak ilginç gelen ve faydalı olduğuna inandığım dersler arasından seçilmiştir. Daha geniş kapsamlı bilgi almak için www.kug.ac.at adresini ziyaret edebilir ve tüm ana sanat dalları için saptanmış ders programlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

İklim Tamkan
www.neofilarmoni.com/Eylül-Ekim